АТТЕСТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 3 КЮ

АТТЕСТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 3 КЮ

3кю

Tachi waza:
shomen uchi
— ikkyo (omote, ura)
— nikyo(omote, ura)
— sankyo (omote, ura)
— yonkyo (omote, ura)
— irimi nage
— kote gaeshi

 

ryote dori
— tehchi nage (omote, ura)
— shiho nage (omote, ura)
— koshi nage

 

tsuki
— irimi nage
— kote gaeshi

 

Suwari waza:
shomen uchi
— ikkyo (omote, ura)
— nikyo(omote, ura)
— sankyo (omote, ura)
— yonkyo (omote, ura)

 

ryote dori
— kokyu ho