АТТЕСТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2 КЮ

АТТЕСТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2 КЮ

2кю

Tachi waza:
shomen uchi
— ikkyo (omote, ura)
— nikyo(omote, ura)
— sankyo (omote, ura)
— yonkyo (omote, ura)
— irimi nage
— kote gaeshi
— soto kaiten nage (omote, ura)

 

katate dori
— shiho nage (omote, ura)
— irimi nage
— kote gaeshi
— kaiten nage soto-uchi (omote, ura)
— jiyu waza

 

kata dori
— ikkyo (omote, ura)
— nikyo(omote, ura)
— sankyo (omote, ura)
— yonkyo (omote, ura)

 

ryote dori
— tehchi nage (omote, ura)
— koshi nage
— juji garami

 

tsuki
— irimi nage
— kote gaeshi

 

Hanmi handachi waza:
katate dori
— shiho nage (omote, ura)

 

Suwari waza:
shomen uchi
— ikkyo (omote, ura)
— nikyo(omote, ura)
— sankyo (omote, ura)
— yonkyo (omote, ura)

 

kata dori
— ikkyo (omote, ura)
— nikyo(omote, ura)
— sankyo (omote, ura)
— yonkyo (omote, ura)

 

ryote dori
— kokyu ho